تاریخ‌های مهم

 

مهلت ارسال مقالات:  10 مرداد 1400 

 

مهلت ارسال مقالات با تاخیر:  20 مرداد 1400 

 

اعلام نتایج داوری:  25 مرداد 1400

مهلت ثبــت نام:   30 مرداد 1400

 

زمان برگزاری کنفرانس: 8 و 9 شهریور 1400