تاریخ‌های مهم

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات:  25 آبان ماه 1398 

اعــــلام نتـــایــــج داوری:  30 آبان ماه 1398

مهلت ثبــت نام با تاخیر:     20 آذر ماه 1398

 

زمان برگزاری کنفرانس: 26 و 27 آذر 1398