تاریخ‌های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 بهمن ماه 1395  

اعــــلام نتـــایـــــج داوری:  10 اسفند ماه 1395

آخریـن مهلت ثبــت نام: 20 اسفند ماه 1395

 

زمان برگزاری کنفرانس: 13 تا 15 اردیبهشت 1396