محورهای کنفرانس

·        

·       مدل‌سازی مالی

·       اقتصاد ریاضی و نظریه بازی

·       مکان یابی، حمل و نقل و لجستیک

·       بهینه سازی و تصمیم گیری چندمعیاره

·       تصميم سازي بهينه در سيستم هاي بانكي

·       مدیریت تولید و زنجیره تامین

·       مدیریت و تحلیل ریسک

·       مدیریت پروژه و زمان بندی

·       مدل‌سازی و برنامه‌ریزی تصادفی و شبیه سازی

·       کاربرد تحقیق در عملیات در سلامت و علوم حیاتی

·       کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی

·       گراف و شبکه های ارتباطی

·       تحلیل پوششی داده ها و مدیریت عملکرد

·       بهینه سازی مقید و نامقید

·       بهینه سازی مصرف انرژی : برق، آب و گاز

·       تصمیم سازی بهینه در صنعت گردشگری

·       روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری

·       کنترل بهینه

·       نظریه صف

·       داده‌کاوی

·       کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی

·       برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت

·       بهینه سازی فازی

·       بهینه سازی ترکیبیاتی

·       کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم