اهداف کنفرانس

•  فراهم آوردن بستر مناسب برای تبادل اطلاعات، تجربیات، و دستاوردهای علمی و پژوهشی در مورد یافته های نظری و کاربردی اخیر در تحقیقات و صنایع مربوط به حمل و نقل و لجستیک

•  تقویت همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با شرکتها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی

•  ایجاد کردن بستر لازم برای تبادل تجربیات در خصوص مسائل متنوع حمل و نقل و لجستیک و ارائه دیدگاه های ذی نفعان بخش های مختلف صنعتی از طریق برگزاری پنل های تخصصی

•  برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی هدفمند و مساله محور

•  ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققین در حوزه حمل و نقل و لجستیک و کاربردها