اهداف کنفرانس

  • ترویج دانش تحقیق در عملیات

 

  • ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققین حوزه تحقیق در عملیات

 

  • فراهم آوردن بستری برای تعامل جامعه تحقیق در عمیات کشور

 

  • برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی

 

  • ایجاد ارتباط بين دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با شرکت ها، ارگان ها و دستگاه های اجرايی