تکمیل فرایند ثبت نام در اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

 قابل توجه شرکت کنندگان محترم
لطفا جهت شرکت در کنفرانس و ارائه مقالات خود نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و پرداخت هزینه مربوطه اقدام فرمایید تا گواهینامه صادر گردد.

❌ بدیهی است عدم تکمیل فرآیند ثبت نام، به منزله انصراف از شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله خواهد بود.


تاريخ انتشار : 1400/05/31 | دسته بندی : 1 | بازدید : 313