چاپ مقالات برگزیده در مجله Journal of modern operations research

مقالات برگزیده در مجله « Journal of modern operations research » با تایید کمیته علمی کنفرانس منتشر خواهد شد.

  


تاريخ انتشار : 1400/05/16 | دسته بندی : 1 | بازدید : 252