حمایت مرکز تحقیقاتی دانشگاه صنعتی مونتری مکزیک

مرکز تحقیقانی Center of Sustainable and Smart Logistics (CSSL) دانشگاه صنعتی مونتری مکزیک به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک پیوست.


تاريخ انتشار : 1400/04/08 | دسته بندی : 1 | بازدید : 744