حمایت دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک پیوست.


تاريخ انتشار : 1400/04/05 | دسته بندی : 1 | بازدید : 639