اخبار کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری

 محل پذيرش براي دريافت كارت هتل و ثبت نام دانشكده رياضي دانشگاه مازندران مي باشد. 


1