اخبار کنفرانس

 محل پذيرش براي دريافت كارت هتل و ثبت نام دانشكده رياضي دانشگاه مازندران مي باشد.